Nasjonal selvråderett

Nasjonal selvråderett er et begrep som betegner ulike nasjoners rett til å bestemme over sine egne anliggender. Det er ikke noe problem å overføre uttrykket selvråderett til å brukes i EU- debatten, et EU medlemsskap vil medføre at avgjørelser som er lovfestet i grunnloven flyttes ut av landet, og da er det helt kurant å diskutere om vi mister nasjonal selvråderett. Begrepet er også innarbeidet i FNs traktater.

Fant setninger matching frasen nasjonal selvråderett. Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert.

EF vil begrense vår nasjonale selvråderett. Sjur Lindebrække: Veien videre 133). Ved behandlingen av EØS-avtalen i fjor høst, ble det truet med dramatiske virkninger for Norge . At kommunene har selvstyre betyr ikke at de har en grunnlovsfestet selvråderett.

En delvis svekkelse av det kommunale selvstyret har skjedd som følge av en stadig mer omfattende nasjonal lovregulering av den kommunale virksomhet, særlig når det gjelder de kommunale velferdsoppgaver knyttet til . Det synes vi kan ikke finne det du leter etter. Kanskje søker kan hjelpe. Det hersker mye uvitenhet om konsekvensene av at Norge slutter seg til EUs byrå for energiregulatorer, forkortet ACER.

Deltakelse innebærer lite inngripende myndighetsoverføring, gir økt forsyningssikkerhet, sikrer norske rettigheter og vilkår i EU, og innebærer ikke tap av selvråderett over nasjonale.

Erna Solberg sier at både klimakrisen og finanskrisen har vist at når viktige globale saker kommer opp, nytter det ikke å klynge seg til en nasjonal selvråderett. I slike situasjoner trenger vi selvråderetten i langt mindre grad. Da er samråderetten viktigere for å finne fram til løsninger som tjener alle. Det åpenbare først: Nasjonal suverenitet og selvråderett er verdier som alle nasjoner strekker seg etter. Vi ønsker alle å være herre i eget hus, og historien til hver eneste moderne nasjonalstat handler om en eller annen kamp for å oppnå og deretter slå ring om denne retten.

I Europa var det efter annen verdenskrig fremtredende ledere som la avgjørende vekt på de dystre erfaringene med overdreven dyrking av nasjonal selvråderett efter den første verdenskrigen. De så klart hvorledes nasjonale tiltak for å styrke egne interesser ̄ uavhengige av eventuelle skadevirkninger overfor andre . Den sterke norske EFmotstanden hvilte på en inngrodd uvilje mot å avgi nasjonal selvråderett til overnasjonale organer i Brussel. Mange så med uro på planene . Olav Gunnar Ballo, stortingsrepressentant for SV, laga ett opprop for folkeavstemning om finnmarksloven. Dette er et nasjonal -sjåvinistisk standpunkt, siden det implisitt nekter samene rettigheter både som nasjon og urbefolkning. Enkelte av disse motstanderne hevder at den nye finnmarksloven vil føre til privatisering av . Om et land har bilaterale avtaler med EU (Sveits) eller er tilknyttet gjennom den dynamiske EØSavtalen (Norge, Island) spiller liten rolle: konsekvensene for nasjonal selvråderett er de samme.

EU har ikke mindre innflytelse på Sveits enn på EØS-lan konkluderer redaktørene Erik Oddvar Eriksen og . Setning fra :. Dette problemet kan vanskelig løses uten gjennom en ny politisk grenseoppgang i Libanon, hvor det tas hensyn til de politiske og religiøse minoritetenes ønske om utstrakt selvråderett i de områdene hvor de utgjør befolkningsflertallet. Selvråderett er bokstaver langt. Forsvaret av Polen eller Afghanistans nasjonale selvråderett eller Charta 77s kamp for . Innledning av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior) Foto: JH Media.

I vår serie om politikken til de sittende stortingspartiene, presenterer sfm. Senterpartiets verdigrunnlag, og som forteller nokså klart hvilken politikk dette partiet vil føre de fire neste årene .