Hva er innovasjon og entreprenørskap

Ordet innovasjon stammer fra det latinske ordet ”innovare” som betyr å fornye eller lage noe nytt. I dagligtalen forbinder en kanskje innovasjoner med nye og spennende produkter. Ofte er det jo slik at nye oppfinnelser får mye oppmerksomhet.

Men innovasjon kan også være noe mer enn bare nye oppfinnelser. Norge har hatt sterk økonomisk vekst gjennom de siste hundre årene, også ut fra et internasjonalt perspektiv.

Dette skyldes at landet har høstet samfunnsøkonomiske gevinster ved å omstille næringslivet fra virksomhet med fallende etterspørsel og lav produktivitet til virksomhet med økende etterspørsel og høy produktivitet. UiN vil bidra til en videreutvikling av kunnskapstrianglet mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon gjennom å ha et spesielt fokus på utvikling av kunnskap om og for innovasjon innenfor følgende områder (overordnede problemstillinger): Hva hemmer og fremmer innovasjon og entreprenørskap innenfor et . Innovasjon og entreprenørskap. Med innovasjon menes nyhet eller nyutvikling.

Virksomheter som tenker nytt og annerledes, og som utvikler nye produkter, kalles innovative. De som skaper nye produkter, kalles innovatører. Utdanning i innovasjon og entreprenørskap inneholder også økonomisk-administrative fag som er relevante for innovasjon og entreprenørskap , slik som.

Etter bachelor i innovasjon og entreprenørskap og to års relevant praksis er du kvalifisert til HSNs master i innovasjon og ledelse.

Slike nye kombinasjoner er hva Schumpeter definerer som innovasjon. Hva er tanken bak oppgangsfaser og påfølgende depresjon? Schumpeter mener denne depresjonen er til fordel for samfunnet, fjerner dårligste bedrifter og legger grunnlaget for vekst . Kapitlene i denne boken har et regionalt perspektiv, men også nasjonal og internasjonal relevans. Første del består av seks kapitler om innovasjon i næringslivet.

I de to siste tiårene har innovasjon og entreprenørskap fått stadig større oppmerksomhet både innen næringsliv, statsforvaltning og skoleverk. Denne interessen førte til. Den teoretiske kunnskapen er gjerne tilgjengelig gjennom dokumenter og databaser, men hva med den praktiske eller tause kunnskapen ? Forskningsbasert kunnskap om gründervirksomhet og nye tjenester og produkter bidrar til å utvikle framtidens løsninger i nærings- og samfunnsliv. Ulike syn på hvordan kunnskap skapes og deles gir ulike utgangspunkt når en skal studere entreprenørskap og nyskaping, sier Gotvassli. Det gode arbeidsfellesskapet.

Førsteamanuensis og dekan Kjell-Åge Gotvassli ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han mener innovasjon i moderne organisasjoner først og fremst er en . Norge, er under prosent av dem registrert på en kvinne. Få kvinner er entreprenører.

Vi må skille mellom innovasjon og entreprenørskap , definere nyskaping slik Kanter og danskene gjør, og inkludere hele arbeidslivet når vi snakker om innovasjon , sier Amble. Lenke: Virkemidler for regional .

Entreprenørskap og innovasjon. Påvirkning fra eksterne aktører er sentralt ved etablering av virksomhet og i innovasjonsprosessen. Disse omfatter offentlig . En studie av et regionalt matnettverk. Torgeir Leif Kongshaug. Teknologi, innovasjon og kunnskap.

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Temaer som innovasjon , finans, forretningsdrift og markedsføring er viktige.

En person som viser entreprenørskap omtales gjerne som gründer eller entreprenør, og innehar evner og kompetanse innen innovasjon , finans og . Det norske ordet nyvinning, som samtidig bidrar til en bedre løsning, er kanskje det som mest presist angir hva som menes med innovasjon. Uteksaminerte studenter skal forstå hva entreprenørskap og innovasjon er i sin bredde og dybde innenfor en samfunnskontekst. Sægrov, Oda Marianne: Coworking Space. Gru Kristoffer Helgesen: Hva er Jobb og bo? En kvalitativ studie om offentlig entreprenørskap.

Lysta Hanne Christensen: Bare big business? Hensikten er å utruste deg til å kunne drive med entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. Etikk og foretaksetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. Emnet identitet og danning skal bidra til at du får arbeide aktivt med .