Dammer i norge

De eldste dammene i Norge ble bygget for å skaffe vann til bl. Disse dammene ble som regel bygd av tre (tømmerkistedammer) eller hogde steinblokker (murdammer). De siste 1årene har imidlertid kraftproduksjon . I Norge ble dammer tidligere bygd for å skaffe vann til bl.

Mange av murdammene står fortsatt, bl. Farrisdammen ved Larvik som .

Her er Norges farligste dammer – Tu. Sverige har kun dammer som blir klassifisert under den høyeste konsekvenskategorien. NyTeknik skrev i november i fjor at et havari for en av landets dammer vil kunne føre til en nasjonal krise.

Dette i anledning at Sverige i likhet med Norge skal iverksette kategorisering av alle dammer i en felles . Her i landet benyttes dammer nå hovedsakelig for produksjon av elektrisk strøm, men også for . Vassdragsanlegg er et begrep som rommer alt fra de største dammene , som Altadammen, til små vannforsyningsdammer og trykkrør til mikrokraftverk. Det finnes ingen samlet oversikt over alle vassdragsanlegg i Norge , men gjennom nesten 1år med damtilsyn har NVE fått en oversikt over de viktigste . Anleggene er presentert i fire temaplaner: Kulturminner i norsk kraftproduksjon, Kraftoverføringens kulturminner, Dammer som kulturminner og Kulturminner i vassdrag.

De utvalgte anleggene viser på ulike måter den utviklingen og det mangfoldet som finnes innen sektorens fysiske spor i Norge. Norge har flere tusen dammer av varierende alder. Det er et ønske om å identifisere . Vassdragenes arbeidshester, er de blitt kalt – store og små dammer som er anlagt og brukt i mølle-, sagbruks-, tømmerfløtings-, gruve- og kanaldrift eller til vannforsyning, isskjæring, fiske, jordvanning eller kraftproduksjon. Utvalget er knyttet til jordbruksareal. Både slusekamrene og dammen ble bygget av stein som kom fra et steinbrudd litt ovenfor Vrangfoss.

Da dammen ble bygd var den Nord-Europas høyeste murdam. Den dag i dag er den med sine høydemeter fremdeles Norges høyeste. I bunnen har den en tykkelse på meter, og smalner av til kun meter på toppen. For første gang i Norge er det gjort en samlet, nasjonal vurdering av dammer som kulturminner og utvalget presenteres nå i bokform.

Rapporten peker ut dammer med bevaringsverdi og spesiell historisk verdi i et nasjonalt perspektiv. Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og bygges inn som fyllingsdam, mens dam Heddesvika er en helt ny fyllingsdam. De to dammene vil tilsammen . Isforskerne ved Norut Narvik tester ut løsninger som kan spare samfunnet for millionutgifter. Systemet er utviklet i løpet av de siste fire-fem årene, og er finansiert av Forskningsrådets satsning Forskningsløft i Nord.

I tillegg har NVE og Statkraft finansiert forskningen på dammer og istrykk. Bakgrunn: Overvåking av dammer og dam reservoarer er viktig for å sikre at det ikke skjer ulykker som kan utgjøre skade på samfunn, infrastruktur og mennesker.

For å tidlig identifisere begynnende problemer på dammer er det nødvendig å ha regelbundne deformasjons- og settingsmålinger. Ifølge rapporten må det gjøres omfattende ombyggnger på prosent av dammene innen kort tid. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant vassdragsteknisk personell i Norge.

Ombygging av Margittjønn og Byrte dammer i Vinje og Tokke, Telemark. Songavatn med Songa og Trolldalen dammer er et oppstrøms vannmagasin i Tokkestrengen. Begge dammene skal nå gjennomgå et omfattende rehabiliteringsarbei.